Skip to main content

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (ES)

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าทำให้เกิด Action potential ในเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเหมือนการทำงานตามปกติของร่างกาย จึงนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกได้หลายกรณี

ไฟฟ้าบำบัดแบ่งออกเป็น 5ประเภทคือ

  1. การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยง
  2. การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง
  3. การกระตุ้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
  4. การกระตุ้นกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาตด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อให้มีกระแสประสาทมาเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นและควบคุมการเคลื่อนไหวให้เกิดการทำงานในกิจวัตรประจำวัน
  5. การรักษาความเจ็บปวดด้วยไฟฟ้า

ประโยชน์ของES 

  • เพื่อคงไว้ซึ่งการทำงานของกล้ามเนื้อ
  • ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • ชะลอ ป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
  • เพิ่มเรียนรู้การทำงานของกล้ามเนื้อ
  • ลดอาการปวด

TENSกับ (Electrical StimulationหรือES)แตกต่างกันอย่างไร

A : ES จะใช้ในการรักษากลุ่มกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงและกลุ่มที่ไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยง ซึ่งรักษาได้หลากหลายเช่น การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดบวม ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ส่วน TENS ช่วยในการลดปวดเท่านั้น