Skip to main content

ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง

image
พญ. อภิพร กาญจนกุญชร

แพทย์

image

กภ.ธราณัฏฐ์ ชินประพินพร

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.กาญจนา ควรพึ่ง

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.ปุณณภา ปูชะพันธ์

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.นลินี สุมณฑา

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.อารยา ภาติยะนุกูล

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.อะฟาฟ สมะดี

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.วศิน เพียรวุฒิกุล

นักกายภาพบำบัด

image

กภ.ธนพร แก้วเรณู

นักกายภาพบำบัด

image

กฤติกา บัวประเสริฐ


รีแฮปแคร์คลินิก โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง โรคเข่าเสื่อมและไหล่ติด